top of page

Yleiset toimitus-

ja sopimusehdot

Olkaa hyvä ja tutustukaa huolella

toimitus- ja sopimusehtoihimme

1. Yleistä

 

1.1 Soveltamisala

 

Näitä yleisiä toimitus- ja sopimusehtoja sovelletaan Dig-it Digital & Intelligent (jatkossa toimittaja) Tuotteiden ja Palveluiden toimituksiin asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä ulkopuolisille sidosryhmille (jatkossa asiakkaat). Tuotteet ja Palvelut voivat koostua useista erilaisista tuotteista, tekniikasta, teknologiasta ja palveluista, joita nimitetään jäljempänä tuotteeksi ja palveluksi. Lisäksi sovelletaan toimittajan tuotteiden ja palveluiden yleisiä sopimusehtoja asiakkaalle tarjouksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti. Soveltamisjärjestys on seuraava:

 

  1. Tarjouskohtainen sopimus

  2. Yleiset sopimusehdot

 

1.2 Kohde

 

Nämä yleiset sopimusehdot koskevat toimittajan tuotteita ja palveluita. Mahdollisiin järjestelmiin ja ohjelmistoihin luovutetaan vain käyttöoikeus.

 
2. Sopimuksen syntyminen

 

Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun asiakas tilaus- tai toimitusvahvistuksella on hyväksynyt tilauksen tai asiakas on maksanut ensimmäisen laskun, tai aina kun voidaan katsoa asiakkaan tilanneen toimittajalta palvelun ja toimittajan hyväksyneen tilauksen ja alkaneen toimiin sen toteuttamiseksi.

 

Sopimuksena pidetään myös asiakkaan hyväksymää tarjousta esimerkiksi sähköpostitse.

 
3. Sopimuksen kesto

 

3.1 Toistaiseksi voimassaoleva sopimus

 

Sopimus on toistaiseksi voimassa, ellei muuta ole sovittu.

 

3.2 Määräaikainen sopimus

 

Palvelun sopimusaika määräaikaisessa sopimuksessa määritellään tilausvahvistuksella tai palvelukohtaisessa sopimuksessa, sopimusajan ollessa yleisesti vähintään 12 kuukautta.

 
4. Sopimuksen muuttaminen
tai siirtäminen kesken sopimuskauden

 

4.1 Toistaiseksi voimassaoleva sopimus

 

Asiakas voi muuttaa yhteistyön sisältöä. Yhteistyön sisältö ja maksut yksilöidään sopimuksessa tai sen liitteessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman toimittajan suostumusta siirtää sopimusta edelleen. Kaikki muutokset tulee Toimittajan hyväksyä kirjallisesti ennen kuin asiakas voi laittaa muutokset täytäntöön.

 

4.2 Määräaikainen sopimus

 

Määräaikaisessa sopimuksessa asiakas ei voi muuttaa yhteistyön sisältöä sopimuskauden aikana ilman toimittajan suostumusta.

 
5. Toimitus

 

Toimittaja toimittaa Tuotteet asiakkaan käyttöön ja luovuttaa Tuotteet asiakkaalle sovitusti, tarjouksen tai sopimuksen mukaisesti sovittuun aikaan mennessä. Toimittaja tarjoaa palvelun asiakkaan käyttöön tai luovuttaa asiakkaalle palvelun käyttöön tarvittavat tunnisteet sovittuun aikaan mennessä.

 

Asiakas on velvollinen toimittamaan kaiken palvelun tuottamiseksi tarvittavan aineiston sovittuna aikana. Mikäli asiakas ei toimita materiaalia sovittuna aikana, on toimittajalla oikeus määritellä palvelun toimitusaika parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on vähintään neljä (4) viikkoa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilaus- tai toimitusvahvistuksesta. Asiakkaan on välittömästi toimituksen jälkeen tarkastettava Palvelun tai Tuotteen toimivuus ja reklamoitava toimimattomuudesta tai muusta toimituksessa havaitusta virheestä ja puutteesta viivytyksettä.

 

Jos asiakas ei ole ilmoittanut virheistä seitsemän (7) päivän kuluessa palvelun tai tuotteen toimittamisesta tai on ottanut palvelun tai tuotteen sen normaalin tarkoituksen mukaiseen käyttöön, katsotaan palvelu ja tuote hyväksytyksi.

 
6. Palvelun ja tuotteen käyttö

 

6.1 Yleistä

 

Mikäli asiakas ei onnistu saamaan palvelua tai tuotetta käyttöön, on asiakkaan vastuulla tarkistaa kaikki perusasetukset. Toimittaja ei vastaa asiakkaan tekemistä muutoksista tai puutteellisista asennuksista tai asetuksista. Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, mahdollisesti annettavia ohjeita sekä maksaa toimittajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun ja tuotteen käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle.

 

6.2 Palvelun käyttövälineet

 

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse toimittajan tai muun toimintaa tai niiden käyttämistä tai niiden muita käyttäjiä.

 

Toimittaja ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden ohjelmien toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun ja tuotteeseen.

 

6.3 Palvelun käyttövastuu

 

Asiakkaan on käytettävä mahdollista järjestelmä tai ohjelmallista palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu häiriöitä. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille tai toimittajan tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta aineistosta ja siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet tai asiakkaan toimittama tai asiakkaan palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriöitä esimerkiksi viestintäverkolle eikä loukkaa hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä kolmansien tekijänoikeuksia. Mikäli toimittaja, viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista aineistoa toisille käyttäjille tai vastaavasti toimittajan tai kolmannen osapuolen palvelimille, toimittajalla on oikeus asiakasta kuulematta poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää palvelun käyttö käytettävissä olevin keinoin, ilman korvausvelvoitetta.

Asiakas vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä sekä verkkoon tuottamansa aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

 

6.4 Yhteyden sulkeminen

 

Asiakas vastaa siitä, että tietoliikenneyhteys asiakkaan ja palvelun välillä katkaistaan käytön jälkeen. Toimittaja ei vastaa auki jätetystä yhteydestä aiheutuvista kustannuksista.

 

6.5 Käyttöoikeuden ulottuvuus

 

Palvelun käyttöä varten asiakkaalle luovutettujen ohjelmien käyttöoikeus rajoittuu sopimuksen voimassaoloaikaan. Ohjelmien kopiointi ja edelleen luovutus on kielletty.

 

6.6 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

 

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa palvelua tai sen osaa oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan tuotteita tai palveluita ilman toimittajan suostumusta.

 

6.7 Palvelun käyttö välitykseen

 

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluihin, eikä jakaa palveluita asiakkaan organisaation ulkopuolelle sopimatta tästä erikseen toimittajan kanssa.

 
7. Tunnisteet ja tietoturva

 

7.1 Tunnisteet

 

Toimittaja luovuttaa asiakkaalle tunnisteet (käyttäjätunnukset ja muut tekniset osoitteet ja tunnukset) palvelun käyttämiseksi vain sovittua tarkoitusta varten. Sopimuksen päätyttyä asiakkaalla ei ole niihin oikeutta, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Toimittajalla on oikeus muuttaa palveluihin liittyviä tunnisteita, mikäli viranomaismääräykset, verkon rakenteelliset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Toimittaja ilmoittaa muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

 

7.2 Tietoturva

 

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa tunnisteidensa avulla tapahtuneesta käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

 

7.3 Suojaukset

 

Asiakas on tietoinen siitä, että verkko toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa palvelun ja järjestelmän toimivuuteen puutteita. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan atk-laitteen tai -järjestelmän suojauksista ja suojauksen tasoista sekä kaikista liittymän turvamekanismeista ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä palveluverkkoon tieten tai tuottamuksellisesti tuomiensa atk-viruksien ynnä muiden vastaavien seikkojen toimittajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 
8. Palvelussa kertyvien asiakastietojen käyttäminen

 

8.1 Tietojen käsittely

 

8.1.1 Tietojen rekisteröinti

 

Toimittaja rekisteröi asiakkaan itsestään ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelukohtaisten rekistereiden rekisteriselosteet ovat saatavilla kirjallisesti pyydettäessä toimittajalta osoitteessa asiakaspalvelu@dig-it.fi. Toimittaja voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista, mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.

 

8.1.2 Tietojen käyttö

 

Tietoja käytetään palveluun liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi laskutukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastolliseen tutkimustoimintaan sekä toimittajan tuotteista ja palveluista tiedottamiseen toimittajan viestimien ja palvelujen kautta. Tietoja voidaan käyttää ja yksittäistapauksissa luovuttaa suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin,

mistä asiakasta informoidaan henkilötietoja kerättäessä.

 

8.1.3 Säilyttäminen ja hävittäminen

 

Henkilötiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan, mutta enintään kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

 

8.2 Asiakkaan oikeudet

 

8.2.1 Kielto-oikeus

 

Asiakas voi kieltää omien tietojensa käytön suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla asiasta toimittajalle kirjallisesti.

 

8.2.2 Tarkastusoikeus

 

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 
9. Huolto, korjaukset, varmistukset ja muutokset

 

Palvelun tai tuotteen mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Mikäli toimittaja tekee huolto- muutos- ym. töitä, ei toimittaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi asiakkaan teknistä varustusta tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa tai se ei enää riitä palvelun toteuttamisessa tai käyttämisessä tai asiakkaan teknisissä laitteissa ilmenee muita seurauksia.

 

Toimittajalla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja tai häiriöitä, jotka johtuvat asiakkaan, muun käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten tuotteen ja palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai tuotteen ja palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, yhteyksistä, ohjelmistoista tai määrityksistä.

 

Jos asiakas ilmoittaa toimittajalle viasta tai häiriöstä joka ei kuulu toimittajan ylläpidon piiriin, toimittajalla on oikeus veloittaa vian tai häiriön etsimisestä tai paikallistamisesta hinnaston mukainen maksu. Toimittaja voi lisäksi veloittaa sellaisesta huolto- ja tai ylläpitotyöstä,

joka ei kuulu sovittuun palveluun.

 

Sopimuksen päättymisen jälkeen toimittajan ylläpitämien varmistusten ja tietojen säilytysvelvoite päättyy.

 

Toimittajalla on alan kehitys huomioon ottaen oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toteuttamistapaa ja teknistä toteutusta, siten että toimituksen taso ei kokonaisuutena alennu.

 

Toimittaja voi muuttaa palvelua ja tuotteita, mikäli muutos on tarpeen pakottavan lainsäädännön tai viranomaispäätöksen vuoksi, tai se johtuu laite- tai ohjelmistovalmistajan tuotteiden ja lisenssiehtojen muutoksista.

Toimittajalla on oikeus lopettaa palvelun sekä tuotteen tai näiden ominaisuuden tuottaminen ja toimittaminen, mikäli siihen on perusteltu syy. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

 

Toimittaja ilmoittaa muutoksista aina, kun se on kohtuudella mahdollista. Toimittaja ei vastaa asiakkaan laitteistojen, ohjelmistojen tai muun toimintaympäristön mahdollisista muutoksista tai muutoksiin liittyvistä kustannuksista tällaisissa tapauksissa.

 
10. Palvelun käytön tai tuotteen keskeyttäminen

 

Toimittajalla on oikeus keskeyttää tuotteen toimitus tai palvelun käyttäminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

– Keskeyttäminen on tarpeen palveluun liittyvän yleisen viestintäverkon tai sen osan korjausta tai rakentamista varten taikka tuotteen käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin.

Toimittaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, mikäli se on kohtuudella mahdollista;

– Palvelun käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevasta laitteesta tai ohjelmistosta on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriöitä, yleiselle tai kolmannen osapuolen käytössä olevalle tai häiriöitä tietoliikenneyhteyksien käytölle tai käyttäjille;

– Sopimukseen perustuvia maksuja on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta;

– Keskeyttäminen on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaatiman viestinnän mahdollistamiseksi;

– Palvelua tai tuotetta on todistettavasti käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan;

– Asiakas välittää palvelun kautta ei toivottavaa materiaalia, kuten roskapostia.

– Asiakas on haettu selvitystilaan, konkurssiin tai asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi;

– Asiakas ei noudata sopimusehtoja;

Toimittajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä sekä mahdollisista muista palvelun avaamiseen liittyvistä maksuista.

11. Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu

 

11.1 Toimittajan vastuu

 

Toimittaja vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat toimittajan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Toimittaja ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, toimittaja vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista.

Toimittajan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään kolmen kuukauden palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan järjestelmissä sekä ohjelmistoissa tai toimittajan päättämänä vastaavan tuotteen jälleenhankinta arvosta. Mikäli vain palvelun osa on toimittajan tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava toimittajalta kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

 

11.2 Toimittaja ei vastaa

 

Toimittaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat mm:

– siitä, että palvelu tai tuote ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita

– toimitusviivästyksistä, jotka johtuvat lakoista, työsulkuista, sää ilmiöistä tai muista ylivoimaisista esteistä

– palvelusta, Internetistä tai jostain muusta tieto- tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tai henkilön tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta

– mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta tai asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta

– lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä

– informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä

– katkoksista tai häiriöistä yleisen tietoliikenneverkon toiminnassa

– lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen, taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä, tai

– ylivoimaisesta esteestä kuten lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, sähkökatkos, viranomaisen määräys tai muu toimittajan tai sen päämiehien ja alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure). Ylivoimainen este vapauttaa toimittajan noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Maksuttomien palveluiden osalta toimittaja ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

11.3 Asiakkaan vastuu

 

Jos palvelua tai tuotetta käytetään asiakkaan tieten lain- tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa toimittajaa tai sen goodwill-arvoa, asiakas vastaa toimittajalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa toimittajalle, toimittajan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava toimittajalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu maksamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston toimittajan verkkoon yhteensopimattomuuden vuoksi. Mikäli kolmas osapuoli käynnistää toimittajaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin toimittajaa vastaan asiakkaan tietoverkossa toiminnan takia, asiakas vastaa tästä toimittajalle aiheutuvista kustannuksista

 
12. Maksut

 

12.1 Toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus

 

Asiakas maksaa palveluista ja sen käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset maksut toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaisesti.

Maksut ja niiden peruste yksilöidään tilausvahvistuksella, sopimuksessa tai sen liitteessä. Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivästä ja päättyy, kun sopimuksen irtisanomisaika päättyy.

Palvelun maksut veloitetaan, vaikka palvelua ei olisi käytetty. Toimittaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan hinnankorotuksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta.

 

12.2 Määräaikainen palvelusopimus

 

Palvelusta veloitetaan kiinteä maksu. Maksu, sopimuksen määräaika ja niiden peruste yksilöidään tilausvahvistuksella, sopimuksessa tai sen liitteessä. Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivää seuraavan täyden kuukauden alusta ja päättyy kun sopimuksen määräaika päättyy tai sopimus irtisanotaan. Kuukausimaksut veloitetaan laskutuskausittain etukäteen toimittajan määrittelemien laskutuskausien mukaan. Sopimuksen päättyessä asiakkaan on maksettava palvelun kuukausimaksu seuraavan täyden kalenterikuukauden loppuun, sekä kaikki maksamatta olevat palvelun kuukausimaksut ja muut maksut. Kuukausimaksut veloitetaan, vaikka palvelua ei olisi käytetty. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta.

 
13. Laskutus

 

Lasku lähetetään asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, joka voi olla muukin kuin tuotteen tai palvelun toimitusosoite. Asiakas on kuitenkin vastuussa maksujen suorittamisesta toimittajalle. Maksuehto on sopimuksen mukaan etukäteislaskutus, seitsemän (7) päivää netto, 14 päivää netto tai leasing-rahoitus. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Jos maksu viivästyy maksukehotuksesta huolimatta, toimittajalla on oikeus estää palveluiden käyttö ja hakea toimitetut maksamattomat tuotteet takaisin asiakkaan kustannuksella kulloinkin voimassa olevan toimittajan hinnaston mukaisesti.

 

Toimittajalla on oikeus periä maksu Tuotteen ja Palvelun käytön uudelleen aloittamisesta. Toimittajalla on oikeus ennen sopimuksen syntymistä sekä sopimuksen voimassaoloaikana tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta pitkä kestoisista sopimuksista. Toimittaja ei maksa ennakkomaksulle tai vakuudelle korkoa. Perusteena ennakkomaksun vaatimiselle voi olla esimerkiksi asiakkaan konkurssin, vireillä olevan velkajärjestelyn tai asiakkaan luottotiedoista ilmenevän muunlaisen todennäköisen maksukyvyttömyyden peruste.

Toimittaja voi vaatia ennakkoa myös kohtuullisista ja perustelluista syistä kuten esimerkiksi työn/projektin laajuuden perusteella. Toimittaja voi kieltäytyä sopimuksen teosta, mikäli asiakas on ennestään velkaa toimittajalle tai jos asiakas on todettu maksukyvyttömäksi tai jos asiakkaan luottotietoja ei pystytä selvittämään tai muusta toimittajan esittämästä perustellusta syystä.

 

Toimittaja palauttaa vakuuden asiakkaan vaatimuksesta kun vakuuden perusteet poistuvat vähennettämällä vakuus toimittajan vaatimuksesta seuraavista laskuista. Ennakkomaksun palauttamisesta voidaan periä käsittelymaksu. Mikäli asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen on toimittajalla oikeus pidättää ennakkomaksu ja veloittaa jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kustannuksista.

 
14. Salassapito

 

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki toimittajalta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on ymmärrettävä sellaisiksi. Asiakas saa käyttää aineistoja ja tietoja vain sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin, eikä asiakkaalla ole oikeutta ilman kirjallista suostumusta niiden hyödyntämiseen kuin välittömästi sopimuksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

Sopimuksen päättyessä asiakkaan on välittömästi palautettava toimittajalta saamansa aineisto ja tiedot sekä hävittää taltioituna oleva aineisto, tiedot ja niiden kopiot. Asiakas vastaa siitä, että palveluksessa olevat työntekijät ja mahdollisesti asiakkaan käyttämät alihankkijat sitoutuvat edellä kerrottuihin salassapitosäännöksiin. Sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta salassapitovelvollisuuteen.

 
15. Immateriaalioikeudet

 

Kaikki palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät toimittajalla tai toimittajan alihankkijoiden omistuksessa eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle. Toimittaja vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät yksistään loukkaa sopimuksen solmimishetkellä palvelun Suomessa voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Toimittaja ei vastaa immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat asiakkaan palveluihin lisäämästä aineistosta, sopimuksen vastaisesta käyttötarkoituksesta tai siitä, että palvelua käytetään yhdessä toisen toimittajan toimittaman tai asiakkaan tuottaman palvelun kanssa tai vastoin toimittajan antamia ohjeita.

 
16. Sopimuksen päättyminen

 

16.1 Irtisanominen

 

16.1.1 Irtisanomisaika ja – tapa

 

Sopimus on voimassa määräajan tai toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottava aina kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä ellei toisin ole palvelukohtaisesti sovittu.

 

Määräaikaista sopimusta ei voi purkaa tai irtisanoa päättymään sopimuksen määräajan kuluessa eikä ennen kuin kaikki palvelun maksut on maksettu. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei asiakas viimeistään yhtä kuukautta ennen määräajan päättymistä ole irtisanonut kirjallisesti sopimusta, jolloin sopimus päättyy määräajan päättyessä.

 

Sopimuksen jatkuessa toistaiseksi voimassa olevana määräajan päätyttyä, sopimus on irtisanottava aina kirjallisesti, ja se päättyy yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomiskuukauden päättymisestä.

 

16.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin

 

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa toimittajalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa toimittajalle kohtuuttomia kustannuksia.

 

16.1.3 Etukäteismaksujen palautus

 

Mikäli toimittaja irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimusehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen maksamiseksi.

 

16.2 Sopimuksen purkaminen

 

Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin takia keskeytettynä yli yhden (1) kuukauden tai asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti, etenkin, jos asiakas:

– muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan

– on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomais- tai muut luvat

– häiritsee muuta verkkoliikennettä tai muita käyttäjiä

– käyttää tai sallii käytettävän palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, tai

– välittää kolmannen osapuolen liikennettä

Purkaminen ei lakkauta asiakkaan velvollisuutta maksaa maksut sopimuskauden loppuun asti, paitsi jos purkaminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena. Mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.

 

17.3 Pidätysoikeus

 

Toimittajalla on oikeus olla luovuttamatta asiakkaalle toimitettuja palveluja tai tuotteita tai pidättää niiden käyttöoikeus mikäli asiakas on laiminlyönyt maksu- tai muita velvoitteitaan suhteessa toimittajaan.

 

17.4 Sopimuksen siirtäminen

 

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman toimittajan suostumusta siirtää sopimusta edelleen. Toimittajalla on oikeus siirtää sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Toimittajan alihankkijoiden käyttämistä ei katsota sopimuksen siirtämiseksi.

Sopimukseen perustuvat erääntyneet ja tulevat saatavat saadaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

 
18. Sopimusehtojen muutokset

 

Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

 
19. Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset

 

19.1 Ilmoittamistavat

 

Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, faksilla, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sähköpostiosoitteeseen tai www-sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

 

19.2 Tietojen muutokset

 

Asiakkaan nimi, katu- ja postiosoite ja vastuuhenkilö, jolla on oikeus edustaa asiakasta, on oltava aina toimittajan tiedossa.

 
20. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksista aihetuvat riidat, joista ei päästä yksimielisyyteen neuvottelemalla, ratkaistaan toimittajan osoittamassa käräjäoikeudessa.

 
21. Takuu

 

Takuu sidotaan tehdastakuisiin, tuotteiden ominaistakuisiin sekä tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti mukana toimitettaviin käyttöohjeisiin. Käyttöohjeita pitää noudattaa tuotteen ja palvelun ominaisuuksien ja käyttörajoituksien mukaisesti. Jos tuotteita ja palveluita käytetään tuotteelle sopimattomasti, kytketään, asennetaan tai käytetään muuten väärin tai ominaisominaisuuksiin tehdään muutoksia takuu ei päde.

 
22. Yleisten sopimus- ja toimitusehtojen voimassaolo

 

Nämä ehdot astuivat voimaan 1.1.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi kunnes toisin ilmoitetaan.

 

bottom of page